Visit our facebook page
TUISBLAD ALGEMEEN AKADEMIE KULTUUR SPORT FASILITEITE BESTUUR KONTAK ONS
 
ALGEMENE INLIGTING
VAKKEUSES
ONDERSTEUNING
KLEUTERSKOOL
GRAAD R
TINA COWLEY LEESSENTRUM
LEERLING PRESTASIES 2017
GEDRAGSKODE
TOELATINGSBELEID
SKOOLWAPEN & LIED
BESTUURSRAADDie Toelatingsbeleid van CVO-skole staan op twee grondbeginsels:
 • Die Christelike Portestantse Geloof (Calvinisties-gereformeerd), gegrond op die Bybel soos uitgelê deur slegs die drie belydenisskrifte (Drie Formuliere van Eenheid) te wete die Heidelbergse Kategismus, Nederlandse Geloofsbelydenis en die Dordtse Leerreëls.
 • Die uitleef van die Afrikanerkultuur, in besonder die kultuurbeskouing dat kultuur die gehoorsaamheid aan die Bybelse kultuuropdrag is en dat die Afrikaner se uitlewing daarvan onder andere vergestalt word in die Gelofte van Desember 1838 en die herbevestiging daarvan in Desember 1880.

Die toelatingsbeleid is:

 • Dat die skool slegs kinders toelaat wie se ouers die Christelik-protestantse geloofsoortuiging soos verwoord in die Drie Formuliere van Eenheid as persoonlike geloofsoortuiging bely en uitleef en dat alle ouers wel verbondsouers is. Indien ouers nie hieraan voldoen nie, kan hulle ‘n onderneming teken dat hulle aanvaar dat dit is hoe hulle kinders opgevoed sal word en dat hulle nie daarby sal inmeng om dit te verander nie. Sulke ouers sal ook nie stemreg hê oor maatskappy sake nie en sal ook nie op die Opvoedingsraad van die skool kan dien nie.

 • Dat die Doopbelofte as Verbondsgelofte en volle deur ouers nagekom sal word en dat die kinders dienooreenkomstig ook in die skool volgens die Calvinisties-gereformeerde leer onderrig sal word, d.w.s. dat die onderwys daarvolgens ingerig sal word.

 • Dat die kind se reg tot moerdertaalonderrig erken word en derhalwe sal die voertaal en onderrigtaal van die skool Afrikaans wees.

 • Dat die kultuurgeskiedenis van die Afrikaner as taal- en kultuurgroep gedenk en eerbieding moet word.

 • Dat ouers punte 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 moet onderskryf en aktief bevorder.

 • Dat slegs ouers gekeur en tot lede van die skoolvereniging toegelaat word, wat voldoen aan die vereistes soos hierbo vermeld. Slegs kinders van gekeurde ouers word tot die skool toegelaat. Hierdie lidmaatskap van die ouers aan die skoolvereniging geld slegs vir die duur van een akademiese jaar en alle ouers moet jaarliks heraansoek doen vir lidmaatskap.

 • Dat slegs kinders toegelaat word wat nie die dissipline en goeie orde van die skool sal ondermyn nie.

Verdere beleidsbepalings waaraan voldoen moet word:
 • Dat ouers die wettige bestuurs- en onderrigstrukture en kommunikasiekanale van die skool in terme van die skool se oprigtingsdokumente, aanvaar en te alle tye eerbiedig.
 • Dat ouers en kinders hulle onderwerp aan die skoolreëls en landswette.
 • Dat ouers alle finansiële verpligtinge soos deur die CVO-skool bepaal, stiptelik sal nakom.
 • Dat ouers lede word van die BCVO.
TUISBLAD | ADMINISTRASIE | AKADEMIE | KULTUUR | SPORT | FASILITEITE | BESTUUR | KONTAK ONS