Visit our facebook page
TUISBLAD ALGEMEEN AKADEMIE KULTUUR SPORT FASILITEITE BESTUUR KONTAK ONS
 
ALGEMENE INLIGTING
VAKKEUSES
ONDERSTEUNING
KLEUTERSKOOL
GRAAD R
TINA COWLEY LEESSENTRUM
LEERLING PRESTASIES 2017
GEDRAGSKODE
TOELATINGSBELEID
SKOOLWAPEN & LIED
BESTUURSRAAD

Gedragskode Leerlinge

Ek dank God elke dag dat Hy my lewe en gesondheid gee.
Ek sal my ouers en my onderwysers onder wie se beskerming ek verkeer, nie teleurstel nie.
Ek sal sorgdra dat my gedrag, selfs al is ek alleen, oral en altyd onberispelik is.Ek sal my werk elke dag na die beste van my vermoë doen.
Ek sal my deurgaans weerhou van onwelvoeglike taalgebruik en uitlatings.
Ek sal my ouers, die personeel, medeleerlinge, meerderes en minderes respekteer en met die nodige agting behandel.Ek sal altyd optree as ‘n ambassadeur van my ouerhuis, kerk, skool en die gemeenskap waarin ek my bevind en grootword.
Ek sal die skool- en koshuisreëls nakom en getrou bly aan my skool se leuse:“Ek lewe in U lig”.
Ek sal, wanneer ek een van die bogenoemde gedragskodes nie nakom nie, my onderwerp aan die gesag en tug van die Opvoedingsraad en Skoolbestuur.

Gedragskode Personeel

Werknemer se lewens- en wêreldbeskouing is gegrondves op die Christelike-volkseie beginsels soos verduidelik word in die BCVO se toelatingsbeleid;
Werknemer se optrede getuig deurgaans van bogenoemde lewens- en wêreldbeskouing;
Werknemer is trots op Afrikaans as sy/haar enigste moedertaal en daarom praat en skryf hy/sy dit suiwer en korrek;Werknemer maak hom/haar nie skuldig aan verskillende onaanvaarbare sosiale gebruike wat in stryd met die Christelike lewens- en wêreldbeskouing en etiek is nie;
Werknemer betoon te alle tye sy/haar lojaliteit teenoor die skool en BCVO en almal daarby betrokke.Werknemer tree deurgaans positief op en doen alles om goeie verhoudinge in die skool te handhaaf en om negatiewe gesindhede, agterdog, twis en tweedrag aktief te bekamp en teen te werk.Werknemer dissiplineer hom/haar in die handhawing van vertroulikheid – mag nie Vertroulike inligting versprei sonder goedkeuring van die Opvoedingsraad of Skoolhoof nie. Oortreding hiervan sal in ‘n baie ernstige lig beskou word en sal volgens die dissiplinêre kode hanteer word en mag lei tot uiteindelike diensbeëindiging.
Senior personeel bespreek nie werksprobleme of ander probleme wat hulle met kollegas het, met ander kollegas nie. Een-tot-een gesprekke met die betrokke kollegas moet eers gebruik word om die probleme op te los. Daarna moet die geskilbeslegtingsprosedures gebruik word. Onder geen omstandighede moet die probleme met ander kollegas bespreek word nie.
Die onus is op personeel om vertroud te wees met die CVO Vivo-beleid en geskilbeslegtingsprosedures.
CVO Vivo-werknemers bevorder nie partyskappe as hy/sy ongelukkig is oor enige saak nie, maar volg die regte beleidsdokumente en –riglyne om die regte antwoorde op vrae te kry.
Werknemers voer nougeset pligte en verantwoordelikhede uit soos deur pligstaat uiteengesit.Hanteer werksprobleme afsonderlik en individueel met die hoof of relevante persoon.
CVO Vivo-werknemer bevorder deur hom/haar optrede die beeld van die skool en die BCVO.

TUISBLAD | ADMINISTRASIE | AKADEMIE | KULTUUR | SPORT | FASILITEITE | BESTUUR | KONTAK ONS